අපේක්ෂා නිම්වළල්ල

පිවිසෙන්න……

Past events

Next

Summary points extracted from Dr. Lalith mendis Digitail seminars

Click Here

Special Program Songs

 

Special Program’s Songs
Click here

ATRAC ISLAND – Thrill Adventure Trails for Youth – ATRAC Arisse

More about atract
Thrill Adventure Trails for Youth – ATAC Arisse
ATRAC Outboard Corporate Traini

Cross over to new frontiers

CROSSOVER – OUR Career to His Career
 

Clarion Call Sri Lanka 2017

Jan 23rd to 27th Clarion Call Sri Lanka 2017
We call this gathering at a crucial time.

New songs – වෙළඳාමට ලක්වුණු ලඳුන්ගේ ශෝකී රාවය …. ” බොඳ වු කඳුළැල් ” රචනය හා තනුව : වෛද්‍ය ලලිත් මෙන්ඩිස්

වෙළඳාමට ලක්වුණු ලඳුන්ගේ ශෝකී රාවය ….