ගීතාවලිය 51:1-11

worship“දෙවියන්වහන්ස, ඔබගේ කරුණා ගුණය ලෙස මට දයාවුව මැනව. ඔබගේ අධික දයාබරකම ලෙස මාගේ අපරාධ මැකුව මැනව.” –”මාගේ අයුතුකමින් මා සම්පූර්ණයෙන්ම සේදුව මැනව,මාගේ පාපයෙන් මා පිරිසිදුකළ මැනව.””මක්නිසාද මාගේ අපරාධ මම ඒත්තු ගනිමි.මාගේ පාපයද නිතරම මා ඉදිරියෙහිය.”

“ඔබට විරුද්ධව, ඔබට පමණක්ම විරුද්ධව,පව්කෙළෙමි, ඔබගේ ඇස් හමුයෙහි නපුරුව තිබෙන දේ කෙළෙමි.

එබැවින් ඔබ කථාකරන කල සාධාරණසේක,විනිශ්චයකරන කල ඔබ ශුද්ධසේක.”

“බැලුව මැනව, මම අයුතුකම සහිතව සාදනු ලැබීමි;මාගේ මෑණියෝ පාප සහිතව මා ගැබ්ගත්තාය.”

“බැලුව මැනව, අධ්‍යාත්මයෙහි සත්‍යතාවට ඔබ කැමැතිවනසේක.

අප්‍රකාශවූ හෘදයෙහි ඔබ මට ඥානය දැනගන්ට සලස්වනසේක.” –”හිසොපින් මා පිරිසිදුකළ මැනව, එවිට මම පවිත්‍රවන්නෙමි. මා සේදුව මැනව.  එවිට මම හිමට වඩා සුදුවන්නෙමි.”–”ඔබ බින්දාවූ ඇටවලට සැප ලැබෙන පිණිස ප්‍රීති සන්තෝෂය මට ඇසෙන්ට සැලැස්සුව මැනව.””මාගේ පාපය කෙරෙන් ඔබගේ මුහුණ සඟවාගත මැනව,මාගේ සියලු අයුතුකම් මැකුව මැනව.””දෙවියන්වහන්ස, පවිත්‍ර සිතක් මා තුළ මැවුව මැනව;  ස්ථීර ආත්මයක් මා තුළෙහි අලුතෙන් සෑදුව මැනව.”

“ඔබ ඉදිරියෙන් මා බැහැර නොකළ මැනව;ඔබගේ ශුද්ධාත්මය මාගෙන් පහ නොකළ මැනව.

(ගීතාවලිය 51:1-11 )

Leave a Reply